Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Maasland’s IJsvermaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385042, hierna te noemen: ‘MIJV’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
In deze verklaring willen we aangeven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

In onze administratie verwerken wij de persoonsgegevens van:

 • contactpersonen van de aangesloten verenigingen;
 • medewerkers, commissieleden en overige vrijwilligers;
 • klanten, leveranciers, sponsors en andere belanghebbenden;
 • gedecoreerden, zoals ereleden en leden van verdienste;
 • deelnemers aan trainingen en wedstrijden welke door of onder auspiciën van KNSB worden georganiseerd.

Wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MIJV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn nader beschreven in een verwerkingsregister, dat op verzoek kan worden ingezien;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zullen vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken en deze respecteren;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen, waaronder:

 • alle personen die namens MIJV van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website

MIJV informeert haar achterban onder meer via haar website. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij sturen een functionele cookie die er mede voor zorgt dat het bezoek aan de website vlekkeloos verloopt en een analytische cookie die statistische gegevens omtrent het websitebezoek verzamelt. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van MIJV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Raadpleeg voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Een ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of het intrekken van een eerder gegeven toestemming. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Maken van foto en video opnames

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd, kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

Mogelijke omstandigheden waarbij opnames gemaakt kunnen worden zijn:

a. trainingen;
b. door de vereniging georganiseerde evenementen;
c. door derden georganiseerde evenementen waar leden aan deelnemen;
d. wedstrijden;
e. overige verenigingsactiviteiten.

Het is niet toegestaan foto’s en/of video-opnames te maken in kleedruimten.

Bewaking privacy gebruik van opnames

Voor zover de opnames louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon van het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Voor opnames, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, eigen social media wordt vooraf geen toestemming gevraag aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

In alle andere gevallen dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in het algemeen, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur. 

Klachten

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft men altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Neem voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact op met: privacy@mijv.nl.