Verslag A.L.V. 2019

Maandag 2 december jl. heeft de Algemene Leden Vergadering van Maaslands IJsvermaak weer plaatsgevonden. Om klokslag 20:00 uur hete de nieuwe voorzitter Maarten Berrevoets van MIJV iedereen hartelijk welkom. Na een korte inleiding vond eerst een minuut stilte plaats voor de Dhr. J. Senf en Rico Jansen. Twee leden die ons dit jaar helaas ontvallen zijn.
Hierna was het woord aan de secretaris Jaap v.d. Akker. De notulen van de vorige A.L.V  werden besproken en vastgesteld. De penningmeester Jos Moerman nam het financieel jaarverslag punt voor punt door en gaf uitgebreid toelichting op de verschillende aspecten. Speciaal voor de oudere leden was het verslag op A3 formaat afgedrukt. Enige opmerking uit de zaal was of volgend jaar ook het lettertype iets groter kon. Het juiste antwoord werd door de penningmeester zelf beantwoord: “Je moet altijd ruimte houden voor verbetering”.  Financieel is MIJV gezond en kan met een gerust hart de komende winter in. De verantwoordelijke voor materiaal en materieel Peter van Mil laat i.p.v. het opnoemen van alle materialen een impressie zien van de klusdag die heeft plaats gevonden en laat wat foto’s zien van de trainingsgroep.
Ook de voorzitters van de trainingsgroep schaatsen en trainingsgroep skeeleren brachten hun verslag uit. De trainingsgroep schaatsen meldt dat het aantal leden stabiel blijft maar dat het wel vergrijst. Financiën zijn positief. Wel hopen ze op verjonging en blijft er vraag naar nieuwe trainers. De Skeeler groep brengt een leuk verslag uit van het afgelopen jaar. Ook hier is het zoeken naar nieuwe leden en trainers.
De kascommissie doet verslag over de controle van de financiën.  De commissie geeft namens de leden decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
De voorzitter geeft aan dat Petra Kerkhof zich niet verkiesbaar stelt voor nog een termijn. Petra wordt hartelijk bedankt voor haar jaren inzet voor de vereniging en krijgt als dank een goede fles Jagermeister.

Peter van Mil neemt de functie die vrij komt over. Bestuursleden Evert Kroes, Robert Noordermeer en Marcel de Pagter worden herkozen voor nog een termijn van 3 jaar. Ook de kascommissie voor komend jaar wordt gekozen. Gerard Kerkhof is uittredend. Petra volgt Gerard op.

Na de pauze geeft gastspreker Hans van Dam een inkijkje in de wereld van de postduivensport. P.V. de Vredesduif is één van de huurders van het clubgebouw van MIJV. Met veel enthousiasme en een korte film werd er veel interesse gewekt bij de schaatsliefhebbers.
Na deze leuke presentatie zijn er nog wat mededelingen gedaan. o.a. Het lichtjesfeest. Tijdens dit feest kan de Maaslands jeugd gebruik maken van het schaatsbaantje op het Pynasplein. Ook de daaropvolgende dagen, 14 en 15 december, is de baan geopend. MIJV zal hierbij assistentie verlenen. Govert Janson wordt nog bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het onderhoud van de website.
De vergadering werd weer gezellig afgesloten met het Rad van Avontuur met boterletters en gevogelte.